PISZEMY I REDAGUJEMY

teksty o dowolnej tematyce na potrzeby: PR, strony internetowej, portalu, raportu branżowego, gazety firmowej dla klientów lub pracowników, newslettera, albumu, książki

Read More

PROJEKTUJEMY I WYDAJEMY

dowolne publikacje: cykliczną lub okolicznościową gazetę dla klientów/pracowników, folder, jubileuszowy album firmowy, raporty, książki

Read More

ORGANIZUJEMY WYWIADY I SESJE

ze wskazanymi klientami firmy, aby następnie przygotować na ich podstawie materiały prasowe, marketingowe, reklamowe

Read More

KIM JESTEŚMY?

Agen­cja zało­żo­na w 2005 roku przez doświad­czo­nych redak­to­rów i dzien­ni­ka­rzy lubią­cych się zaj­mo­wać sło­wa­mi. Bo choć na począt­ku było Sło­wo, to potem słów zaczę­ło przy­by­wać i redak­to­rzy sta­li się nie­zbęd­ni. 

Uwa­ża­my, że sło­wa są waż­ne – kształ­tu­ją naszą rze­czy­wi­stość i to, jak ją odbie­ra­my. Mogą wywo­ły­wać kon­flik­ty i budo­wać poro­zu­mie­nie. Mają też ogrom­ny wpływ na wize­ru­nek fir­my. Dla­te­go przy­kła­da­my dużą wagę do języ­ka, jakim fir­my komu­ni­ku­ją się ze swo­imi klien­ta­mi. Rozu­mie­my spe­cy­fi­kę dzia­ła­nia zarów­no wiel­kich kor­po­ra­cji, jak i firm rodzin­nych. Naszych klien­tów trak­tu­je­my po part­ner­sku i sta­ra­my się, by to, co chcą powie­dzieć, zna­la­zło wła­ści­we sło­wa, for­mę i styl.

CO ROBIMY?

Tar­tak Wyra­zów zaj­mu­je się publi­ka­cja­mi róż­ne­go rodza­ju. Wyko­nu­je­my, orga­ni­zu­je­my i koor­dy­nu­je­my wszyst­kie pra­ce, któ­re są nie­zbęd­ne, aby powsta­ły: arty­kuł, infor­ma­cja pra­so­wa, fol­der, gaze­ta, książ­ka, a nawet oko­licz­no­ścio­we prze­mó­wie­nie. Pisze­my, reda­gu­je­my, robi­my wywia­dy. Jeśli tekst wyma­ga opra­wy, na każ­dym eta­pie dzia­ła­nia pra­cu­je­my z pro­fe­sjo­na­li­sta­mi o wie­lo­let­nim doświad­cze­niu i uzna­nym dorob­ku: gra­fi­ka­mi i foto­gra­fa­mi. Jeste­śmy też ela­stycz­ni i otwar­ci na indy­wi­du­al­ne i nie­ty­po­we pro­jek­ty. 

DLA KOGO?

Pra­cu­je­my z fir­ma­mi, któ­re twór­czo roz­wi­ja­ją i dba­ją o język komu­ni­ka­cji ze swo­imi klien­ta­mi. Świad­czy o nas wie­lo­let­nia współ­pra­ca z Mer­ce­des-Benz Pol­ska i Mer­ce­des-Benz Trucks Pol­ska, a tak­że pro­jek­ty reali­zo­wa­ne z Dano­ne Pol­ska, Ciech SA, ZCh Poli­ce, PKPP Lewia­tan, Micro­soft, Syg­ma Bank i in.